office@pumpsystemacademy.eu 0882 500 699 9:00 - 18:00

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА WWW.PUMPSYSTEMACADEMY.EU

ПРЕДМЕТ

  1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Фондация „Академия за занаяти“ и всяко лице, наричано по-долу за краткост „потребител”, което ползва Интернет страницата www.pumpsystemacademy.eu /наричана по-надолу и само „Интернет страницата/ и/или услугите, предоставяни чрез нея.
  2.  Интернет страницата е собственост на фондация „Академия за занаяти“ с ЕИК 177123461

УСЛУГИ

3. Услугите, предоставяни чрез www.pumpsystemacademy.eu, /наричани по-надолу и само „услугите”/, са          достъп до  информационните ресурси на архива на Интернет страницата и до ползването на
публикуваните на нея материали.

4. Достъпът до ресурсите и ползването на материалите по предходната точка е безплатно за потребителите      на www.pumpsystemacademy.eu при условие, че ползването не е с търговска цел и при изричното
споменаване на източника и името на автора.

ПОТРЕБИТЕЛИ

5. Потребителите, които ползват услугите, предоставяни чрез Интернет страницата
www.pumpsystemacademy.eu, са нерегистрирани – потребители, които само посещават Интернет
страницата, без да се регистрират.

ПРАВА НА ФОНДАЦИЯ „Академия за занаяти”

6. Фондация „Академия за занаяти” има право:

6.1. по своя преценка и без предварително предупреждение да ограничи временно или постоянно потребителски профили при нарушаване или при основателно съмнение за нарушаване на настоящите общи условия и да премахва мнения и коментари, по отношение на които не са изпълнени задълженията на потребителите от настоящите Общи условия;

6.2. на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са последица от неизпълнение на задълженията на потребителите от настоящите Общи условия;

6.3. едностранно да променя настоящите Общи условия, за което уведомява потребителите на Интернет страницата, като промяната влиза в сила от датата на публикуването й.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФОНДАЦИЯ „АКАДЕМИЯ ЗА ЗАНАЯТИ”

7. Фондация „Академия за занаяти” се задължава да положи всички усилия, за да осигури на
потребителите нормално ползване на услугите, предоставени съгласно настоящите Общи условия.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

8. Фондация „Академия за занаяти” не носи отговорност:

8.1. за достоверността, пълнотата и полезността на информацията на Интернет страницата и на потребителските мнения, както и за информацията, съдържаща се в Интернет страници, към която в www.pumpsystemacademy.eu се съдържат препратки /линкове/;

8.2. за невъзможността потребителите да ползват услугите на Интернет страницата, дължаща се на причини, които са извън контрола на Фондация „Академия за занаяти”, в случаите на ограничаване ползването на услугите съгласно т. 8.2, както и при провеждане на профилактика и тестове на оборудване от страна на Фондация „Академия за занаяти”, насочени към подобряване качеството на предоставяните услуги;

8.3. за вреди, които са резултат от ползване на предоставените услуги, освен ако същите са причинени умишлено или при груба небрежност.

9. Фондация „Академия за занаяти” не е длъжна да контролира мненията на потребителите и не носи
отговорност за тяхното съдържание.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

10. За всички въпроси, неуредени в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Искате да сте информиран първи?

Запишете се за нашия бюлетин и ще получавате полезна информация от нашите експерти

За Контакти


0882 500 699
Mon - Sat 09:00 - 18:00L

Последни събития